PRIVACY POLICY

Praktijk fysiotherapie Mastwijk/Wagemakers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk fysiotherapie Mastwijk/Wagemakers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie zij de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegeven (WBP) van toepassing. Deze wetten bevatten regels met betrekking tot:

–       het doel van de registratie
–       de aard van de gegevens die worden geregistreerd
–       het beheer van de gegevens
–       de personen die toegang hebben tot die gegevens
–       het inzagerecht van de patiënt

Al deze zaken zijn een procedure vastgelegd.

Uw fysiotherapeut gaat zorgvuldig met deze gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde vastlegging in een procedure voor gebruik in de praktijk, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Daarnaast worden enkel en alleen met nadrukkelijke toestemming contactgegevens verzameld voor het kunnen toesturen van gezondheidsdiensten van onze praktijk. Onderstaand is het reglement weergegeven:

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Delen met anderen:
Uw gegevens worden vastgelegd in een elektronisch patiënten dossier. Met de sofwareleverancier is een bewerkersovereenkomst afgesloten. Alleen (technische) supportmedewerkers kunnen persoonsgegevens inzien na uitdrukkelijke toestemming van indiener.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het fysiotherapeutisch dossier opgeslagen. Dit omvat naast uw gezondheidsgegevens ook uw BSN. Dit is een wettelijke verplichting voor geregistreerde zorgverleners, zo ook voor onze therapeuten. Voor personen jonger dan 16 jaar moeten ouders of hun voogd tevens toestemming verlenen. Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen. Hier wordt ook een externe audit onder verstaan. Bij een audit zal eveneens anoniem gebruik gemaakt worden van deze gegevens. Als u bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut. Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.

Als u zich aanmeld voor gezondheidsdiensten via de website van de praktijk worden onderstaande gegevens verwerkt.

  • Voor- en achternaam
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer.

Hoelang bewaren we uw gegevens:
Nadat u behandeld bent, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Fysiotherapie Mastwijk/Wagemakers zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Praktijk Fysiotherapie Mastwijk/Wagemakers maakt geen gebruik van Cookies op onze website.

Op onze website vindt u een aantal links aan naar andere websites. Praktijk Fysiotherapie Mastwijk/Wagemakers is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die partijen omgaan met eventuele persoonsgegevens die u daar achterlaat. Als Praktijk fysiotherapie Mastwijk/Wagemakers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contact gegevens op de website.